Supermoto Track Day - Eastern Creek Kart Track 14th Nov 2008 - whitey222