NSW Longtrack Championships - Nov 2009 - whitey222